Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

"Mały krok do szczęścia II"

Projekt „Mały krok do szczęścia II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0008/20.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE
NAZWA PROJEKTU: „Mały krok do szczęścia II”
OKRES RELIACJI: 01.07.2021 – 30.06.2023
REALIZATOR PROJEKTU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:
Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy tj. od lipca 2021 roku do czerwca 2023 roku.
Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Zielonki.
Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2019 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów GOPS oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy.
Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.
W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:
•    identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
•    realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,
•    realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz uczestników projektu,
•    realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 699 700,00 zł.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 594 100,00 zł.
WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 105 600,00 zł.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu, rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie przy założeniu iż w pierwszych lista potencjalnych uczestników tworzona jest w pieszych 2 miesiącach każdego roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu nastąpi zamknięcie listy zgłoszeń osób chętnych do udziału w projekcie oraz ustalenie listy rankingowej i rezerwowej na podstawie liczby uzyskanych punktów. Spośród zgłoszonych osób w III kwartale 2021 roku zostaną wybrane co najmniej 22 osoby zgodnie z kryteriami i punktacją, w roku 2022 I kwartał planujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 44 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.
Celem zapewnia udziału odpowiedniej liczby osób prowadzone będą z potencjalnymi uczestnikami rozmowy motywujące, utworzona zostanie lista rezerwowa.
W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników do udziału w projekcie dobierane będą osoby z listy rezerwowej lub prowadzone będą nabory uzupełniające.
W ramach procedury rekrutacyjnej powstanie lista rezerwowa UP jeśli będzie więcej chętnych niż możliwości projektu. UP będą rekrutowani przez pracowników  tutejszego Ośrodka.  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel.:  12 627-33-15, 12 627-33-19,

12 627-33-21.

 

Ogłoszenie

załącznik do ogłoszenia 1 - pobierz plik

załącznik do ogłoszenia 2 - pobierz plik

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - pobierz plik

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny