Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Informacje

Przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego - oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza w gospodarstwie:

- jednoosobowym – 40% (tj. 2 265,01 zł) ,

- wieloosobowym – 30% (tj. 1 698,76 zł) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5 662,53 zł.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615)

Świadczenie to przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku. W razie wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji lub wniosku organ wydający decyzję może przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, w trakcie którego wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym wiąże się z odmową przyznania świadczenia. W sytuacji stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się. Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości (należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego).

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach, wniosek oraz deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Właściciel domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu oraz rachunki dotyczące wydatków. Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania pomocy na wydatki mieszkaniowe zawierają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz uchwała Nr XIV/5/2004 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 lutego 2004 r.

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny