Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

DEKLARACJA DOSTĘPNOCI

Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Zielonkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności:

 • Nie wszystkie grafiki zamieszczone na stronie posiadają opis alternatywny,
 • Brak ostrzeżeń przed przekierowaniem użytkownika na inną stronę po kliknięciu w łącze oraz i pobieranym pliku
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-19.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe.

Obsługa strony internetowej możliwa jest przy wykorzystaniu podstawowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Macioł, maciol.l@gops-zielonki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 627-33-24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedziby przy ulicy Galicyjskiej 17 w Zielonkach

 1. Wejście do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, zwanego dalej GOPS w Zielonkach jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, pozwala na bezpieczne korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed wejściem na schody i zejściem ze schodów znajdują sie poziome, dotykowe pasy ostrzegawcze (z guzkami). Dodatkowo pierwszy i ostatni stopień zewnętrznych i wewnętrznych schodów oznaczony jest poziomymi, kontrastowymi pasami. Po prawej stronie wejścia do ww. budynku znajduje się pochylnia, która umożliwia bezpieczny podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych, a tym samym pozwala na ominięcie schodów. Przy wejściu zamontowany jest bacon systemu informacji dźwiękowej dla osób niewidomych YourWayBacon, z informacją o możliwości poruszania się po parterze i piętrze budynku. Wszystkie szklane drzwi znajdujące się na zewnątrz i wewnątrz budynku oznaczone są dwoma kontrastowymi pasami ostrzegawczymi z otoczeniem.
 2. Siedziba GOPS w Zielonkach znajduje się na parterze budynku, na wprost wejścia, które zostało oznakowane pasami ostrzegawczymi z otoczeniem, znajduje się dziennik podawczy dysponujący ladą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, tablice informacyjne znajdujące się na korytarzach w Ośrodku są umieszczone na wysokościach odpowiednich dla osób niepełnosprawnych. W siedzibie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dziennik podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach jest wyposażony w pętlę indukcyjną, natomiast nie jest wyposażona w systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Na korytarzach obok wszystkich drzwi wejściowych do poszczególnych pomieszczeń znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille, natomiast brak jest oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących i informacji głosowej. Ciągi komunikacyjne i korytarze siedziby GOPS w Zielonkach pozwalają na korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne.
 3. Przed siedzibą GOPS w Zielonkach w bliskiej odległości zlokalizowane są parkingi dla samochodów osobowych, w tym wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do wszystkich pomieszczeń GOPS w Zielonkach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W siedzibie GOPS w Zielonkach nie ma możliwości skorzystania z usług tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) na miejscu.Dla osób, które wcześniej zgłoszą potrzebę skorzystania z ww. usługi GOPS ma możliwość zorganizowania pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) (on-line).

Dostępność architektoniczna siedziby przy ulicy Krakowskie Przedmieście 112 w Zielonkach

 1. Wejście do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, zwanego dalej GOPS w Zielonkach jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, pozwala na bezpieczne korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnościami. Wzdłuż budynku znajduje się pochylnia prowadząca do drzwi wejściowych, która umożliwia bezpieczny podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych, a tym samym pozwala na ominięcie schodów. Budynek posiada dwie kondygnacje. Na parterze znajduje się Placówka Wsparcia Dziennego, na piętrze pomieszczenia przeznaczone na pozostałą działalność Ośrodka.
 2. Budynek nie posiada windy, schody prowadzące na piętro nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (o ograniczonej mobilności ruchowej) natomiast zostały one oznaczone poziomymi, kontrastowymi pasami. Na parterze ciągi komunikacyjne i korytarze siedziby GOPS w Zielonkach pozwalają na poruszanie się w nich osób niepełnosprawnych oraz osób ze specjalnymi potrzebami.
 3. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille, natomiast brak jest oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących i informacji głosowej.Tablice informacyjne znajdujące się na korytarzach są umieszczone na wysokościach umożliwiających osobie niepełnosprawnej przeczytanie wiadomości znajdujących się na nich.
 4. Do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W siedzibie GOPS w Zielonkach nie ma możliwości skorzystania z usług tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) na miejscu. Dla osób, które wcześniej zgłoszą potrzebę skorzystania z ww. usługi GOPS ma możliwość zorganizowania pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) (on-line).
 6. Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z dzwonka przy wejściu głównym do budynku. Pracownik przebywający w budynku może wyjść do osoby niepełnosprawnej przebywającej na zewnątrz. Ponadto pracownicy oraz specjaliści przyjmujący w Punkcie Informacji i Wsparcia Rodziny oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogą świadczyć usługi/wsparcie dla osób z ograniczoną mobilnością ruchową w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku. W budynku zarówno na parterze jak i na piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze specjalnymi potrzebami.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny