Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

DODATEK GAZOWY - REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach  informuje, iż dnia 21 grudnia 2022 roku  weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa wprowadza m.in. nowe świadczenie w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Realizacją ww. świadczenia będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.
Refundacja będzie przyznawana w kwocie odpowiadającej wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do odbiorcy paliw gazowych.
Refundację otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Przyznanie refundacji podatku VAT jest ograniczone kryterium dochodowym i przewidziane jest dla:

  1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę
  2. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można składać:

  • za pomocą platformy EPUAP, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku należy załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
  • tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach , ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2024 r. W przypadku faktury za dostarczone paliwa gazowe w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. otrzymanej po 30 września 2024 r. wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Do wniosku należy załączyć

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku
  • dowód uiszczenia zapłaty za ww. fakturę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje o możliwości elektronicznej rezerwacji wizyty w celu załatwienia spraw z  zakresu:  świadczeń rodzinnych, zaświadczeń „ Czyste Powietrze”, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, dodatku elektrycznego,  refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, pomocy społecznej oraz spraw uchodźców. Aby zarezerwować wizytę należy wejść na stronę https://rejestracja.zielonki.pl/#/department wybrać odpowiednią grupę spraw a następnie datę i godzinę planowanej wizyty.

Uwaga!

Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

Wniosek do pobrania w zakładce DODATEK GAZOWY - REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W OKRESIE OD 01-01-2023 R. DO 30-06-2024 R.

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny