Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

"Mały krok do szczęścia"

Projekt „Mały krok do szczęścia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0072/18

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: „Mały krok do szczęścia”

OKRES RELIACJI: 01.07.2018 – 30.06.2021

REALIZATOR PROJEKTU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.

 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie 36 miesięcy tj. od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy.

Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2017 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów GOPS oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier
i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

  • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
  • realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,
  • realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów GOPS,
  • realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 981 729,92 zł.

WARTOŚĆ DOFINSNSOWANIA: 834 220,96 zł.

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 147 508,96 zł.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu przy założeniu iż w pierwszych 3 miesiącach każdego roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu, spośród których zostaną wybrane 22 osoby zgodnie z kryteriami i punktacją określoną poniżej. W roku 2018 planujemy rekrutację co najmniej 22, w roku 2019 I kwartał - co najmniej kolejne 22 osoby, w I kwartale 2020 roku – przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 66 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel.:  12 627-33-15, 12 627-33-19, 12 627-33-21.

 

 

Dnia 19 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1095/18 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania, na której znalazł się także projekt złożony przez Gminę Zielonki. Projekt „Mały krok do szczęścia” jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy, borykających się z problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Zielonki
w okresie 36 miesięcy realizacji projektu – klientów systemu pomocy społecznej.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 1095/18 Zarządu Województwa Małopolskiego wartość dofinansowania projektu została określona do kwoty 834 220,96 zł.

Do projektu asystent rodziny oraz pracownicy socjalni wskazali osoby i rodziny, których dominującym problemem jest niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz uzależnienie.

Osoby biorące udział w projekcie otrzymają wsparcie dostosowane do ich indywidulanych potrzeb.

Proponowana forma wsparcia przewiduje rehabilitację, wsparcie psychologiczne, terapię uzależnień, kursy doszkalające, grupę wsparcia.

 

Uroczyste wręczenie umów nastąpiło 26 września w Staniątkach. Gminę Zielonki reprezentowała Magdalena Rajska, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, która otrzymała umowę z rąk Jacka Krupy, marszałka Województwa Małopolskiego.
Obecnie trwa rekrutacja 22 beneficjentów do projektu. Na październik zaplanowano przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb, z której wynikać będzie wsparcie realizowane dla 22 uczestników projektu.

zdjęcia: malopolska.pl

    

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny