Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Wsparcie dla osób niesamodzielnych świadczone przez inne instytucje

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

Jest placówką stacjonarną udzielającą całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im warunki i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

W przypadku, gdy pacjent przebywa w domu, skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wystawia lekarz pierwszego kontaktu, który wraz z pielęgniarką środowiskową ocenia, czy pacjent kwalifikuje się do umieszczenia w ZOL. Kompletną dokumentację rodzina pacjenta samodzielnie przekazuje do wybranej placówki.

W przypadku, gdy pacjent przebywa w szpitalu, skierowanie do ZOL wystawia szpital i przekazuje skierowanie bezpośrednio do placówki.

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest odpłatny. Według ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych koszt wyżywienia, zakwaterowania oraz świadczonych całodobowo usług medycznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych stanowi 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy. Dochód ustalany jest w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej. 

Informacje o zakładach opiekuńczo-leczniczych możemy znaleźć na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ: www.nfz.gov.pl (wybieramy województwo, a następnie wchodzimy w zakładkę świadczenia medyczne i opieka długoterminowa, paliatywna i hospicyjna).

OPIEKA HOSPICYJNA

Opieka hospicyjna może być świadczona w formie stacjonarnej lub w formie hospicjum domowego. 

Hospicjum domowe

W hospicjum domowym obejmuje się opieką chorych w terminalnej fazie choroby,  przebywających w swoim środowisku, które znają i gdzie czują się najlepiej. Zespół hospicjum otacza jednocześnie opieką rodzinę chorego w trudnym okresie choroby, jak też osierocenia. Do hospicjum domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą, wymagający systematycznej opieki medycznej. Opiekę sprawuje interdyscyplinarny zespół pracowników medycznych (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie i inni) wraz z przeszkolonymi wolontariuszami. Lekarz odwiedza chorego przeciętnie co kilka dni, pielęgniarki spotykają się z chorym częściej, w razie potrzeby nawet codziennie. Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych i wyjaśniają sposób podawania leków. Chorzy objęci opieką mają możliwość kontaktowania się z lekarzem i pielęgniarką przez całą dobę.

Warunkiem przyjęcia do hospicjum domowego jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia swej woli na proponowaną opiekę – osoby opiekującej się nim. Zwykle obejmuje się opieką chorych, którym może być zapewniona opieka domowa w oparciu o pomoc najbliższych.

Hospicjum domowe im. św. Łazarza przy ul. Fatimskiej 17 w Krakowie obejmuje opieką chorych zamieszkujących na terenie: Krakowa, Piekar, Kryspinowa, Balic, Szczyglic, Rząski, Modlniczki, Modlnicy, Pękowic, Zielonek, Węgrzc, Batowic, Raciborowic, Zastowa, Prus, Sulechowa, Dojazdowa, Kocmyrzowa, Krzysztoforzyc, Głębokiej, Karniowa oraz Czulic.

Zgłoszenia można dokonać:
 • osobiście – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 w Krakowie, ul. Fatimska 17
 • pisemnie – dokumenty należy przesłać na nr faksu 12 641 46 59

Informacje można uzyskać pod nr. tel. 12 641 46 55 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Oddział stacjonarny

Do opieki w warunkach stacjonarnych kwalifikują się chorzy spełniający poniższe kryteria:

  • cierpiący z powodu nieuleczalnej i postępującej choroby (niezależnie od rozpoznania) w jej schyłkowym stadium, a więc z krótką (liczoną tygodniami, rzadziej miesiącami) prognozą dalszego trwania życia (w chorobie nowotworowej – po zakończeniu leczenia przyczynowego),

  • chorzy, którzy wyrazili świadomą zgodę na objęcie opieką paliatywną, a więc opiekę, której najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości życia - łagodzenie cierpienia, jakie niesie ze sobą poważna choroba,

  • chorzy, którzy nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach, z uwagi na trudności w opanowaniu dolegliwości w tych warunkach lub niewydolność opiekuńczą rodziny.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

http://www.hospicjum.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=50

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny