Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Informacje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja w okresie ostatnich 2 miesięcy jest bezskuteczna
  • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 900,00 zł (obowiązuje do dnia 30-09-2023 r.). Od dnia 01-10-2023 r. ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wynosi 1209,00 zł. 
  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie będącej w związku małżeńskim, bądź wychowującej wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Wówczas prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się w oparciu o pełny skład rodziny i wszystkich jej członków, a więc także w oparciu  o dochód osoby, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólnie dziecko. Do składu rodziny nie wliczamy małżonka zobowiązanego przez Sąd do alimentacji.

Pełnoletnie osoby uprawnione same wnioskują o  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.    

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia  z funduszu alimentacyjnego.
  • cudzoziemcom  przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z Funduszu alimentacyjnego jeżeli: wynika to z wiążących Polskę umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
  • posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami określonymi w Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca, w którym został złożony wniosek  przez osobę  uprawnioną lub jej przedstawiciela ustawowego..

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo pieczy zastępczej
  • zawarła związek małżeński

UWAGA!

Przyjmowanie bezpośrednio od dłużnika lub za pośrednictwem komornika sądowego zaległych lub bieżących alimentów i równoczesne pobieranie funduszu alimentacyjnego jest traktowane jako świadczenie nienależnie pobrane podlegające zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty.

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny