Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Wsparcie rodzin przez Asystenta Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewnia rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, szczególnie te dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin asystent pochodzi od słowa asysta, które określa osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent to osoba, która towarzyszy rodzinie w pokonywaniu jej problemów, pracuje na zasobach rodziny, udziela wsparcia, motywuje do zmiany niekorzystnej  sytuacji i poprawy jej funkcjonowania.  

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzicom wypełnianiu ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. W przypadku, gdy dzieci znajdują się już w placówce opiekuńczej lub w rodzinie zastępczej, asystent podejmuje działania na rzecz ich najszybszego powrotu do rodziny.  

W trakcie swojej pracy asystent rodziny współpracuje z różnymi instytucjami, działającymi na rzecz rodziny. Lista instytucji, które poprzez swoje działania wspierają rodzinę w trudnej sytuacji jest bardzo długa, podobnie jak zakres udzielanych przez nie usług i świadczeń.

Zasady przyznawania pomocy w formie asystenta rodziny: 

  • pracownik socjalny po otrzymaniu informacji o rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, przeprowadza wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,
  • pracownik socjalny, po zdiagnozowaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie jej wsparciem przez asystenta rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy świadczonej w ramach jego kompetencji i uzyskaniu pisemnej zgody rodziny na wsparcie,
  • wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych,
  • jeśli rodzina odmawia współpracy z asystentem, a z wywiadu wynika, że jest ona niezbędna, kierownik ośrodka pomocy społecznej może poinformować właściwy sąd opiekuńczy o odmowie współpracy z asystentem rodziny.

Pierwsza wizyta asystenta rodziny odbywa się przy udziale pracownika socjalnego, w ciągu 14 dni od momentu zakwalifikowania rodziny do wsparcia. Pracownik socjalny przedstawia asystentowi rodziny informacje o danej rodzinie i wskazuje obszar wymagający zmiany. Asystent rodziny wspólnie z pracownikiem socjalnym działają na rzecz danej rodziny, w sytuacjach kryzysowych, razem podejmują decyzje i działania zmierzające do poprawy sytuacji. Spotkania z asystentem rodziny odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, w zależności od potrzeb rodziny. Asystent rodziny pracuje w miejscu zamieszkania danej rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę w zależności od jej potrzeb.

W oparciu o zapisy płynące z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" kobiety w ciąży i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych, oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mogą ubiegać się o pomoc w formie koordynacji poradnictwa przez asystenta rodziny w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę lub zaświadczenia o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, Wsparcie w formie koordynacji poradnictwa przez asystenta rodziny udzielane jest po złożeniu wniosku, bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny