Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

DODATEK OSŁONOWY

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach  informuje, że od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazową pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wzór wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka, po wejściu w życie rozporządzenia.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł na osobę
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Jeżeli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany
w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Dodatek nie będzie wypłacany, jeśli wyniesie mniej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłoszone zostało do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy za okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30-06-2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30-04-2024 r.

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 1. tradycyjnie (papierowo) w następujący sposób:
 • dostarczając wniosek do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki
 • składając wniosek na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w godzinach funkcjonowania ośrodka

Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
Pamiętaj: o podaniu we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach pod numerami telefonu: (12) 627 33 13, (12) 627 33 14.

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej


ePUAP


baner eska razem przeciw depresji


empatia


nierozerwalniDziecięcy telefon zaufania 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny